domenica 24 novembre 2013

Lis pignatutis par Udinese - Fiorentine

Brkic 3.5 pignatutis su 5. 
Lui al è fat cussì, al à bisugne di stimui di cussience. Alore ce al fasial? Dopo 20 minûts di partide i passe la bale a un de Fiorentine, cussì, tant par viodi ce che al sucêt. Par furtune nuie, ma di li, sicome si sint in colpe, al tache a parâ dut. Soredut la parade su Cuadrado, nus à salvât il cûl, e a nol è facil là jù cussì svelts par un puartîr cussì grant. Brâf!

Domizzi 4 su 5
Vuê al à zuiât ben, e no mi covente che al sedi elegant, che al fasi just ducj i passaçs... nol è mica Scirea?! Al è Domizzi, i met i cûr e cuant che nol rive cu la classe si jude cu lis mans e la furbizie. E vuê al à evitât doi gôi, tal prin timp. Un Domizzi in campo al è un secont cjapitani, altri che balis.

Heartaux 3 su 5
Se nol jere lui, no varessin vint. Ma prin Cuadrado i à fatis viodi di ancje... i è coventât un timp par capî cemût (no) marcjâlu! Pecjât che cuant che lu à capît si è fat mâl. Sperin pôc, parcè chest al è un nestri difensôr titolâr

Danilo 3 su 5.
Biel tornâ a viodi il difensôr di une volte, che al sa cuant butâle vie e cuant zuiâle. Nol imbroche ogni robe, ma insome... no zuiavin migo cuintri dai mones!

Gabriel Silva 4 su 5
Allan, profitant di jessi in panchîne, e plui rilassât, prin de partide i à cjolt il tacuin e i à mostrât la sô cjarte di identitât e i à dit: Gabriel, cjale! Tu sês brasilian! Pardabon?, i à rispuindût lui. E si è visât di jessulu e al à zuiât come che si conven! 

Allan 4 su 5
Gabriel Silva i à tornât il plasê e i à dit: "Cjopo, bigul! Tu sês brasilian ancje tu!" e ancje Allan si è visât di jessi brasilian e par di plui di savê il dribbling... di fat, a un ciert pont 'nd à fat fûr trê di lôr che a son ancjemò plens di mal di cjâf.

Pinzi cence pignatis
Fin li al veve zuiât ben, grintôs e ancje eficaç, ancje se nol veve rivât a cjapâ man là tal mieç (ma disin ancje che Valero e Pizarro a son doi siôrs zuiadôrs) purtrop al à fat mâl... ma dome par fâ zuiâ Allan, dopo che al à savût che cuistion dal brasialian...

Bruno Fernandes 5 su 5 
Miôr in campo insieme a Pereyra. Ae fin de partide son vignûts a consegnâi une medaie... al à fat 42 km cuntun timp miôr che intune Maratone! Cun di plui, al à recuperât balons, al à fat un pâr di passaçs in verticâl che o vin bisugne come la man di diu, di vêju... insome. Un zuiadôr cussì al è inmò ingjenuo, ma boia cane, ce bulo!

Pereyra 5 su 5
Al pâr che tai spogliatoios de Fiorentine a vedin lassât un cartel cun scrit sot "Wanted - Dead or Alive". A son inmò che lu cirin...

Basta 4 su 5
Se Fernandes al è rivât ben, inte Maratone, Basta subît daûr. Nol varà fat i cross, ma si pues finalmentri dî che al tornât une furie... Ben Fate!

Di Natale 4 su 5
Al è stât sfigât, ma al è tornât lui. Al à corût, al lave su ogni balon, a li à provadis dutis ma nol à mai vût une bale facile. E pûr al riscjave di fâ un pâr di goi che a saressin stâts i plui biei de zornade di A... no i è lade ben, ma un Di Natale cussì, al vâl 5 muriei... di luanie!

Widmer 3.5 su 5
Jentrâ e pensâ che al podeve capitâti di marcja il Cuadrado viodût fin chel moment, jo mi sarès cagât intor... invezit al à fat la sô partide, e usgnot e al à parfin cumbinât di cenâ, cul gôl che si è mangjât... la siorute di 125 agns dongje di me e à dit che e segnave ancje jê... No mi soi sintût di dâi tuart.

Muriel 2 su 5
Muriel al è potenzialmentri un Cuadrado, ma cun cualchi chilo di masse, cun mancul voie di cori e cu la idee che al baste cori un pocut e si cumbine dut. A varessin di spiegâi che cuant che ti disin: scjalditi, che tu jentris, no tu âs di freolâti lis mans e soflâ parsore... Al ven gnervôs a viodi cemût che o vin un campion, ma no sin in grât di doprâlu. A chest pont... dentri Maicosuel!

In ogni câs, al di là dal risultât, vuê o ai tornât a viodi zûc e une bielissime partide. Fiorentine grande scuadre, cun bogns zuiadôr e un parsore di ducj, parcè che Cuadrado al è di una altre categorie. 
Podopo, e jere ancje ore di viodi il soreli, a Udine, e insome... cjalait chi ce spetacul:

Nessun commento:

Posta un commento