martedì 28 gennaio 2014

Une bande di purcits - conte par fruts

E je ore di mirinde, Il papà al lei il gjornâl.
Rocco al cjape sù il yogurt e al met i pîts sul sgabel“
Sêstu pront! Cjapilu!”
“Vonde” e busine Carlotta! “Al è il me yogurt!”
Masse tart, il yogurt al è za che al svole e pof! 
I pari al alce i voi dal gjornâl
“Ma no Filippo! Nol è pussibil”
“Ma no è colpe me...” al dîs Filippo“e je colpe di Rocco, che nol à smicje!”

Il par al cjale la taule... un davoi! 
Alore si jeve sù e al busine: “Netait dut! Bande di purcits!” e pene dite cussì...

Trê purcituts a cjalin il pari, che al à i voi spalancâts!
“Ops” al esclame i papà
“sgrunt” i rispuindin i purcits
E vie a scjampin fûr de cusine. 

« Tornait subit achì ! » al clame il parima i purcits no lu scoltin, a corin via in zardin e a talpassin dute la insalate di siore Gjine 
“Ah, la mê insalate frescje! Cjale ce pestefruç!”
Si lamente la siore Gjine“Dopo, dopo” i rispuint il pari.
Ma jê lu cjape pal maion, par no fâlu scjampâ.
« Molimi ! Molimi ! brute cjavre bruntulone!”
E dut tun colp...

 “Meeeee, meeeeee” e proteste la siore Gjine
Ma il papà al è za lontan
A cori daûr ai trê purcituts che a corin vier il bosc!

I purcits a son contents, a àn cjatât une biele poce di pantan, e a son li che si rodolin e no si inacuarzin dal lôf che ju cjale. 
Eh... op! ve li che ju fâs prisonîrs!

Fer li!” i busine il papà, che al rive in che moment dut di corse.
Il lôf al à voie di scjampâ, ma il sac al è masse pesant... 
Il papà lu cjape e SDENG!
Sul cjâf cuntun baston!

Eco fat, cumò o podês vignî fûr.
Ma dentri dal sac no si môf nuie...  
“Rocco, Filippo, Carlotta..., o puâr i miei fruts, rispuindeimi, par plasê...” al dîs il pari, dut preocupât.

E pene che al dîs cussì, ve che i fruts a saltin fûr dal sac.
“Ma cjale” al dîs Filippo.  
“meeee” la cjavre i jere lade daûr.
“Oh, la puare siore Gjine, o puarete” e subite...

La cjavre e torne la siore Gjine, ma rabioseeee
“La mê salate no si dreçarà di bessole!” i cride.
“Ma no, su, sistemarin dut. Rocc e Filippo a son dai brâfs zardinîrs. 
“No invezit nin a netà la cusine, prin che a rivi la mama” i dîs Carlotta a so pari.

E cuant che la mame e torne cjase a spalanche i voi: la cusine no je mai stade cussì nete!
 Alore il papà i spieghe: “Cuant che tu jeris vie, mi soi compuartât mâl, propit come un mus e...”
“Noooo!” a busin ducj i fruts.
Ma al è masse tart!

“No stâ vê pôre mama, podìn fâlu tornâ come prin cuant che o vin voie.” A disin i fruts
ma la femine e dîs
“Ma no... al è cussì biel, cun chês orelis grandis! Tigninlu un pôc cussì!” 

Nessun commento:

Posta un commento