mercoledì 21 novembre 2007

Un libri ambientât in Friûl: Ian Delacroix

Cjopò! Propit vuê mi è rivât il gnûf libri di Ian Delacroix (ce non fighet, eh) e cussì âi pensât di cjacarâ un pôc di un altri so libri.
Intindìnsi, Ian à nol è un scritôr famôs, ma a scomet ca lu deventarà. Par cumò al è un amì imagjinari (cussì ju clami jo chei amîs che cognòs plui par vie di internet, che par vie di muse) e us garantis jo ch’al scrîf une vore ben.

Sa vulîs lei cualchi peraule su chest libri par talian vês di fracâ a chi, su chel altri me blog.

Cumò us disarai dome dôs peraulis parcè che mi va di segnalâ une robe. Sarâ ancje un me balìn, ma a mi mi plâs scrivi ambientant li mes storiis dongje cjase, o in ogni mût, ta la me regjon. Mi sintarès une vore coion a scrivi di int ca si clame John, Jack e Fred che vîf a New York o cuissà in dulà.
A mi mi plâs scrivi di Gjovanin, Jacum e Fredo, ca se àn di copâ cualchidun lu fasin dongje cjase.
Issio, Ian, propit a chest proposit, mi à cjapât in peraule. Lui à al è un cjastron milanês, ma i nonos a son di Grau, e lui al cognòs une vore ben la nestre biele isule. Ce ti ae cumbinât, al à scrit un libri di contis di orôr ch’a l’è ambientât in buine part a Grau!
Eco parcè che mi sint di contâus di chest libri. Insome, se jo savès di cualchidun che al à scrit un libris di contis ambientât in part a Sclaunic, jo a varès voe di comprâlu!

Issio, dut a chi. Dôs robutis solis prin di sierâ:

  • il libri no lu cjatarês in librarie, ma vês di comprâlu in interne cu la cjarte di credit su lulu.com la che podês lei ancje un tocut. (e no steit a rabiâsi se la traduzion in furlan a è sbaliade ca lu âi judât jo)
  • la scriture e il stîl di Ian, son une vore particolârs. Disin ca nol è un libri ca si lei in siolteçe. Iûl un tic di passion, par stai daûr, ma sa us plasin i colôr scûrs e lis bielis peraulis, alore al fâs propit par vuatris.

2 commenti:

  1. Il Friûl saresial deventât di mode?
    Dutcâs, a nus mancjarès cualchi twin towers par tirâ l'atenzion e forsit par fâ cjacarâ in furlan i milanês:-)

    RispondiElimina
  2. Visiti che al è il premi San Simon pai romançs in marilenghe ;-)

    RispondiElimina