domenica 11 novembre 2007

La besteate di Sarone


Vuè, intant che sintivi la partide da l’Udin, sintât tal parc di Codroip, ai tornât a cjapâ in man un libri cal cjacarave di “criptozoologia”, par podè scrivi une conte su une besteate. Tra li tantis bestiis ca son citadis, di Loch Ness al Yeti, a si tabaiave ancje di Udin.
Cussì mi fâs plasè dius alc di cheste besteate ca sarès stade viodude di plui di cualchidun tal 1963 a Sarone, paîs che cumò l’è sot Sacîl, ma in ta che volte al jere sot Udin.
Dute la storie, plui lungje di che ca us conti cumò, la podês cjatâ ta chest link.
A nin par ordin.
Comencin cun dî di ce besteate ca stin cjacarant: il Tatzelwurm, une specie di grues vier cu li çatis, ca tra il Votcent e i prins dal Nûfcent l’è stât viodût tor i monts da cjadene alpine.
Ben po, tal 1963, un tal Antonio Toffali no dome a l’à viodude une di chestis bestiis, ma l’à adiriture cirût di frontâle!
La bestie in cuestion a pâr sedi stade lungje tor i cuatri metris, cun t’un cjâf grant come chel di un frut e un cuel gres come un pal dal telegrafo! A pâr ancje che cheste specie di risalte gjigante prin di vignî fûr de buse la che jere rintanade, a mandàs indenant un madrac plui piçul.
A pâr che Toni stuf, si viôt, da lis cjacaris di pais e cu la voe di fasi viodi braurin, al sedi lât a spietâ la bestie fûr de tane, cun t’un baston in man. La bestie, però, si da il câs che sedi stade plui furbe: il colp l’è lât a vueit e Toni al à cjapade tante ca l’è scjampât vie!
Simpatiche conte, no ise vere? Cuasit miôr dal mostro di Cjavaç!
Ad ogni mût, se par câs o savês alc di plui su chest fat, scrivimal, che o varès voe di scrivi alc parsore. Cuissà, magari in furlan!

1 commento:

  1. o larai a viodi di chest fischiosauro..
    mi par tra l'atri che me mari o veve tignus un doi cu lis gjalinis, ma a son scjampas prin ca rivassin adore a fa une mortadele... :)

    RispondiElimina