Contis

Come che o savês, e se no lu savês lu scuvierzês cumò, chest blog al è di un che al à gust di scrivi e al à gust di imparâ a fâlu simpri miôr. Par solit o scrîf par talian, anche parcè che o colabori cuntune cjase editore, ma aromai mi capite di spes di scrivi cualchi conte par furlan, o pûr di scrivilis in dutis dôs lis lenghis.
A chi sot o cjatâis dutis lis contis che a son stadis publicadis su chest blog. Altris si cjatin su Contecurte, ma di cumò in poi o cirarài di ripuartalis ancje su chestis pagjinis, che in fin dai conts achì soi a stâ di bessôl, e a pues fâ il Salvadeat trop che mi pâr.
Ah, se par câs a vîs voie di lei alc, tignît cont che, soredut ta lis primis, a saràn une vore di falopis di ogni gjenar. Us domandi daûrman perdon.