sabato 20 giugno 2015

Calvino par furlan, intal Esam di Stât 2015

Al è saltât fûr Calvino, inte prove dal Esam di Stât 2015. Un toc cjolt dal bielissim libri che al trate di vuere e fantacins, Il sentiero dei nidi di ragno. 
E alore ve chi, o provi a viodi, cun sportivitât, cemût che al sune par furlan.
Par gno cont, une vore ben.
_________________

Cualchi volte a fâ un scherç di triscj al lasse un savôr mareôs, e Pin si cjate di bessôl a zirâ pai trois, cun ducj che lu cjapin a maleperaulis e lu parin vie. Si varès voie di lâ ator cuntune clape di amîs, alore, amîs di contâi dulà che a fasin in nît i rais, o par bataiâ, cu lis cjanis, tal fossâl. Ma i fruts no vuelin ben a Pin: al è amì dai grancj, Pin, al sa disi ai grancj robis che ju fasin ridi e inrabiâ, no come lôr che no capissin nuie cuant che i grancj a cjacarin. Pin cualchi volte al varès voie di metisi cui fruts de sô etât, domandâi che lu lassin zuiâ a cjâf e pile, e che i spieghin cemût rivâ a cjatâ une galarie che e puarte fin te place Marcjât. Ma i fruts lu lassin simpri in bande, e dopo un pôc a tachin a pestâlu; parcè che Pin al à doi braçuts magris magris e al è il plui debil di ducj. Là di Pin a van cualchi volte a domandâi spiegazions su ce che al sucêt fra oms e feminis; ma Pin al scomence a coionâiu berlant par il carrugjo e lis maris a clamin dongje i fîs: - Jacum! Gjovanin! Tropis voltis aio di dîti di no lâ cun chel canai tant maleducât! 
Lis maris a àn reson: Pin nol sa che contâ storiis di oms e feminis tai jets e di oms copâts o metûts in pereson, storiis che i àn insegnât i grancj, une sorte di flabis che i grancj si contin tra di lôr e che pûr al sarès biel stâ a sintî se Pin no lis messedàs cun mincjonadis e robis che no si capissin, di induvinâ. 
E a Pin no i reste che lâ a platâsi tal mont dai grancj, dai grancj che ancje lôr i voltin la schene, dai grancj che pûr no si rive adore a capîiu e a son lontans par lui come par chei altris fruts, ma che a son plui facii di cjoli in zîr, cun chê voie di feminis e chê pôre dai carabinîrs, fintremai che no si stufin e a tachin a cjapâlu a scufiots. 
Cumò Pin al jentre inte ostarie fumose e viole, e al disarà porcariis, peraulatis mai sintudis a chei oms fin a mandâju in bestie e a fâsi pestâ, e al cjantarà cjançons comoventis, scunintsi fin a vaî e a fâiu vaî, e al inventarà mateçs e bocjatis cussì gnovis di incjocâsi dal ridi, e dut par sfantâ la fumate di soledât che i si cjapê sù tal pet intes seris come chê li.

sabato 13 giugno 2015

Sdenteade


A polse sui ôrs ruvinâts
De fuee
Di salate a matine
La lagrime di zulugne comprade di cheste
Sclagne Istât.
Parade
O parade vie
Une letare dal alfabet
Ramence
E smenteade
Si mude in sunôr
Mugnestri
Inte bocje sdenteade
De copasse.

sabato 6 giugno 2015

Arcs


Tu sês vignude a ingropâmi i arcs
di Sant Marc
ma ti si son rots in man
come paie
tal cricâ de canicule.
Ce vûstû, tu mi âs dit
'nd è ogni codebue
'nt cjatarai ancje.
Ma jo cui temporâi e la bissebove
o cjacari come cui fruts:
i mostri la copasse che mangje
i cuninuts
il tui
lis razis...
cun pazience
e cence masse parcês.