Altri

Se un al à la pretese di scrivi, al à di vê l'oblic morâl di lei, e di lei tant. E se un al vûl scrivi ancje par furlan, al à di lei ancje par furlan.
Di sigûr, par fâlu i vûl timp, voie, e tal câs dal furlan, robe di lei.
Jo dal prin 'nd ài pôc, de seconde 'nd ài simpri, e pe tierce, o met chi sot chê cuatri peraulis in crôs che o ai scrit su cualchi robe par furlan che o ai let.